Sunday Night Fever

Photos by Kenny Rodriguez @kennyrodz